Проект: „Шанс за по-добра възможност”
Договор №BG051PO001 – 7.0.07-0127-С0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
BG051PO001 – 7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1 – ФАЗА 2”

Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски съюз Европейски социален фонд

На 21 април 2015г. от 10.00 часа в Чешкия център в София се проведе заключителната среща по проект "Шанс за по-добра възможност”, осъществяван в партньорство от Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” и Общество за интегрирана заетост Бремен, Германия, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Двегодишната инициатива (1 май 2013 – 30 април 2015) е насочена към социално включване и реализация на пазара на труда на хора с психично-здравни проблеми, чрез въвеждане на практиката на подкрепена заетост.

В световен мащаб подкрепената заетост е сред съвременните постижения в областта на психосоциалната рехабилитация за хора с тежки психични разстройства и развитието и апробирането на тази програма в България представлява сериозна иновативна стъпка. В рамките на проекта бяха създадени обучителни програми и бяха организирани обучения за подготовка на потенциални работодатели, трудови инструктори и потребители на психично-здравни услуги; бе съставен Сборник с материали, изследвания и добри практики в немски и европейски контекст във връзка с прилагането и ефективността на подкрепената заетост; беше изготвена Методика за подкрепена заетост, както и препоръки за промени в методиките за социалните услуги за хора с психични разстройства. В рамките на проекта бе разработен модел на подкрепена заетост, който бе приложен на реалния пазар на труда в София и Благоевград. Към днешна дата 11 човека с психична болест са започнали работа и са се задържали на работното място минимум 2 месеца.

На заключителното събитие присъстваха 30 участника, сред които: двама представители на Министерство на труда и социалната политика; представител на Агенция за социално подпомагане; трима представители на Агенция по заетостта; представител на Д”БТ”-Възраждане; представител на Агенция за хората с увреждания; ръководителят на офиса на Световната здравна организация в България; представители на неправителствени организации и др.

В началото на срещата доц.Михаил Околийски, ръководител на офиса на Световната здравна организация в България, отправи приветствие към участниците и говори за приоритетите за европейска стратегическа рамка за здраве и благосъстояние – Здраве 2020, сред които е и подкрепената заетост. След това бяха представени дейностите и резултатите от проекта, като управителят на Общество за интегрирана заетост, Бремен - Г-н Майкъл Шеер, сподели опита на своята организация и разказа за участието си в българската инициатива.

Елица Петрова, един от обучителните експерти в проекта, направи отчет за обучителните програми и проведените семинари за трудови инструктори, хора с психична болест и работодатели, след което Елена Иванова говори за дейността на трудовите инструктори, като даде примери от практиката за трудностите, с които те се сблъскват в ежедневната си работа и за постигнатите успехи. Стажантската програма бе представена от г-жа Зонка Йонева.

Ивон Вульпе, от името на клиентите на програма "Подкрепена заетост", сподели своя опит и удовлетворението си от участието в проекта. Накрая бяха представени Методиката за подкрепена заетост, Препоръките за промени в Методиките за работа на Дневен център за възрастни с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция, както и в Методиката на социалните услуги за хора с психични разстройства. Последва дискусия, свързана с регламентиране ролята на трудовите инструктори; осигуряването на устойчивост на апробираната практика; броя клиенти, обслужвани от един трудов инструктор; начините за мотивиране на работодатели да наемат хора с увреждания и др. Инициираният емоционален и продуктивен дебат продължи и в неформална обстановка.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: