Излезе първи брой на Информационен бюлетин за психично здраве, издаден в рамките на проект „Отворени умове”, който се изпълнява от Сдружение „Общество Адаптация” в партньорство с Фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София” с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Бюлетинът включва отговори на някои от най-често задаваните въпроси, свързани с психичното здраве, информация за основни психични разстройства и за съвременни методи на лечение, информация, свързана с правата на гражданите в ролята им на потребители на психично-здравни услуги, извадки от нормативната база, регламентираща получаването на услуги, синтезирана информация за съществуващата система от служби и програми от грижи на територията на Столична община.

СЪДЪРЖАНИЕ

Клиника
Шизофрения
Биполярно разстройство
Въпроси и отговори
Аз психично болен ли съм?
Процедури
Настаняване на принудително лечение
Настаняване в защитено жилище
Законодателство
Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет
Закон за здравето – задължително настаняване на лечение
Анализи
Анализ на психично-здравната помощ на територията на Столична община

Със съдържанието на бюлетина можете да се запознаете тук.

Цялата отговорност за неговото съдържание се носи от сдружение “Общество Адаптация” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: