Сдружение”Общество Адаптация” и Фондация "Глобална инициатива в психиатрията - София", съвместно с Департамент "Здравеопазване и социална работа" на НБУ, 

организират семинар на тема:

„ Психичната болест – отражение върху живота. Работа със случай в психиатричната практика“


Лектор: д-р Владимир Сотиров, психиатър, управител на групова практика "Адаптация",
член на Българската психиатрична асоциация.

Модератор: доц. д-р Маргарита Станкова

25 март 2015 г., 16:20 - 17:50 ч.
зала 408, 2 Корпус, НБУ

Семинарът е част от проект "Отворени умове”, който се финансира в рамките на Програмата за Подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. и се изпълнява от Сдружение”Общество Адаптация” в партньорство с Фондация”Глобална инициатива в психиатрията-София”. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Сдружение "Общество Адаптация" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: