На 24 февруари от 16:20 часа в НБУ беше проведена публична лекция на тема: „Психичната болест – отражение върху живота. Оказване на специализирана помощ на хора с психично-здравни трудности“.

Събитието беше организирано от Департамент "Здравеопазване и социална работа" на НБУ, съвместно със Сдружение”Общество Адаптация” и Фондация "Глобална инициатива в психиатрията - София", в рамките на проект „Отворени умове”, който се финансира чрез Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

----

Лекцията се организира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Сдружение "Общество Адаптация" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: