На 21-22 февруари 2015г. Комплекс за психично-здравни услуги в район Слатина проведе обучение за полицаи на тема: „Същност на кризисната карта за хора с психична болест и нейното практическо приложение”.

Семинарът се организира в рамките на 18-месечен 18-месечния проект „Помощ за самопомощ на хората с психична болест. Въвеждане на кризисна карта в гр. София”, който се реализира от сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение” в партньорство с фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София” с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Кризисната карта е документ, който дава възможност на хората с тежка психична болест да организират живота си преди настъпването на криза, тъй като по време на нейното протичане техните възможности за справяне с обичайните им задължения са ограничени. Информацията, която съдържа (име, местоживеене, диагноза, досегашно лечение, данни за контакт с лекуващ лекар и близки, оптимални начини за овладяване на кризата и пр.), улеснява овладяването на критичното психично състояние, както за човека с психична болест, така и за специалистите, на които ще се наложи да работят с него. Тя е насочена и към неформалното обкръжение на човека в криза (роднини, приятели, съседи), които много често не знаят как да постъпят адекватно в такива случаи.

Въвеждането на кризисни карти в дейността на системата за спешна помощ и органите на реда при работа с хора в психиатрична криза би облекчило натоварването и стреса на служителите, както и би редуцирало дискриминативните практики, възможностите за злоупотреби и нарушаване на човешките права на лица с психично-здравни проблеми.

Изследванията показват, че след ползване на кризисна карта хоспитализациите намаляват с 30%, което, освен че подобрява качеството на живот на хората с психична болест, има и положителен икономически ефект за обществото, тъй като понижава разходите за здравни и социални услуги, а и съдейства за повишаване на заетостта на лицата с психични разстройства. (Процентът на работещите сред тях, в сравнение с други групи хора с увреждания, е най-нисък.) Овладяването на тежестта на заболяването и контролирането на симптомите им позволява по-лесно да намират и задържат работа.Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: