Стартира проект „Отворени умове"

На 31 януари 2014 г. стартира проект „Отворени умове”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и се реализира от сдружение „Общество Адаптация”, в партньорство с Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София”.

Проектът е с продължителност 24 месеца и цели създаване на условия за хората с влошено психично здраве, както и техните роднини, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване, както и да се повиши взаимодействието между тях и гражданските организации, които са активни в тази област.

Очакваните резултати от проекта са насочени към овластяване на потребителите на психично-здравни услуги и хората от тяхното обкръжение, включително чрез повишаване на информираността им по различни въпроси, свързани с психичното здраве и неговото опазване. По този начин ще се повиши капацитета на хората с психични разстройства и техните близки за ефективно ползване на съществуващите услуги, минимизирайки съществуващите бариери, свързани с дефицит на информация и ширещи се заблуди, суеверия и предразсъдъци.

Очакваните резултати от проекта са насочени към овластяване на потребителите на психично-здравни услуги и хората от тяхното обкръжение, включително чрез повишаване на информираността им по различни въпроси, свързани с психичното здраве и неговото опазване. По този начин ще се повиши капацитета на хората с психични разстройства и техните близки за ефективно ползване на съществуващите услуги, минимизирайки съществуващите бариери, свързани с дефицит на информация и ширещи се заблуди, суеверия и предразсъдъци.

Планираните дейности за постигане на тези цели включват информационна кампания за хора с влошено психично здраве и техните близки, в рамките на която ще бъдат провеждани ежемесечни тематични образователни събития. Предвидена е и информационна кампания за деца в училищна среда, както и откриване на телефонна информационна линия.

От месец март 2014 г., в Приемна №1 на Сдружение „Общество Адаптация” ще бъде осигурена възможност за безплатни психологични и психиатрични консултации, консултации с психолог-фамилен терапевт и консултации с юрист за предоставяне на специализирана информация по конкретни казуси. В Приемна №2 на партньорската организация ГИП-София, квалифицирани психично-здравни специалисти ще предоставят информация за начина на функциониране на системата за психично-здравни грижи и процедурите при предоставяне на специализирани здравни и социални услуги, за нормативните и административни процедури при ползване на услуги и други. Допълнително, от месец април 2014 г. ще бъдат организирани две групи са взаимопомощ и обмяна на личен опит и информация – за хора с влошено психично здраве (в Приемна №2) и техните роднини и близки (Приемна №1).

От месец април 2014 г. ще бъде активна и услугата за предоставяне на безплатни консултации онлайн на сайта на сдружение „Общество Адаптация” – psihichnozdrave.com

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Общество Адаптация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: