Основни дейности на Комплекс за психично-здравни услуги, район Слатина

Проект “Изграждане на комплекс от психично-здравни услуги в общността в град София” се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Българското правителство. Проектът предвижда развитието на услуги в общността на територията на район „Слатина”, предназначени за хора, чието социално функциониране и обичаен начин на живот са били нарушени от тежка психична болест. Програмите от грижи, които ще бъдат развивани в комплекса, имат за цел да съдействат за повишаване качеството на живот на хората от целевата група чрез насърчаване за социалното им участие и оказване на подкрепа; да допринесат за по-пълноценната им социална адаптация и интеграция, като създадат благоприятна среда за възстановяване и укрепване на социалните умения и навици. Социалните услуги, предоставяни на клиентите в комплекса, ще бъдат насочени към преодоляване на негативните последици, съпътстващи психичното боледуване. Често такива последици са социална изолация, зависимост, злоупотреба, намалена работоспособност и други.

Изграждането на комплекса е подкрепено от професионалисти в областта на психичното здраве и от близки и роднини на хора с психични заболявания.
Основните преки ползватели на проекта са хора, страдащи от тежки психични разстройства (шизофрения, биполярно афективно разстройство и др.) на възраст между 18 и 65 години, живеещи в София, при които болестта е довела до спад в социалното функциониране.Програми в дневния център

Водене на случай– социални работници/психолози ще извършват индивидуална работа с клиентите, свързана с идентифициране и съдействие за решаване на техни конкретни проблеми. Повече за програмата четете тук.

Домашна психиатрична грижа– домашни посещения, консултации и психообучение на хора с хронична психична болест, които поради здравословни причини не са в състояние да ползват услуги в сградата на Комплекса. Повече за програмата четете тук.

Организиране на свободното време– включва дейности за отдих и развлечение като: спорт, игри, занимания с приложни изкуства, кулинарни занимания, обучение в основни компютърни умения и др. Повече за програмата четете тук.

Групова рехабилитация– усвояване/възстановяване на умения за общуване и за овладяване на болестта. Повече за програма "Групова рехабилитация" четете тук,  а, конкретно за модул "Търсене на работа", може да научите оттук.

Индивидуална рехабилитация– индивидуална подкрепа и съдействие за решаването на психологически проблеми, свързани с боледуването на потребителя и създаващи емоционални трудности в ежедневието. Повече за програмата четете тук.

Подкрепена заетост– подкрепа, консултиране и обучение на клиентите в търсенето, намирането и задържането на работа. Повече за програмата четете тук.

До края на проекта 35 човека ще бъдат включени в една или повече от програмите на  Дневния център към всеки един момент.

Програми в защитеното жилище

Развитие и поддържане на умения,свързани с полагането на грижа за себе си и поддържането на бита,пазаруване, приготвяне на храна, планиране на разходите и др. Повече за програмата, четете тук.

Терапевтична общност– всяка сутрин социален работник/психолог ще координира групови срещи за планиране и разпределяне на задачите за деня. Повече за програмата четете тук.

Подкрепена социализация– клиентите постепенно се включват в различни групови занимания за организиране на свободното им време. Повече за програмата четете тук.

Отворени врати– веднъж месечно жилището ще бъде отворено и свободно достъпно за гости, като всеки дружелюбен и приятелски настроен представител на местната общност ще бъде добре дошъл; гостите ще могат да се запознаят с клиентите на комплекса и предлаганите програми и услуги. Повече за програмата четете тук.

До края на проекта 8 човека ще живеят в защитеното жилище.

Програми на информационния център

Разработване и осъществяване на кампания за повишаване на информираността и чувствителността на обществото към проблемите на хората, живеещи с тежка психична болест: организиране на пресконференции, провеждане на проучвания на обществените нагласи, поддържане и актуализиране на съществуващата интернет страница www.psihichnozdrave.com, изработване и разпространение на информационни брошури.

Функциониране на„телефонна линия”за психично здраве, която ще предоставя услуги по 80 часа на месец.

Програма „Достъп до информация”– поддържане на читалня със специализирана литература, оборудвана с 4 компютъра и достъп до Интернет.

Организиране на обучителни семинари за общопрактикуващи лекари, журналисти, работодатели, представители на Дирекции „Бюра по труда” и др.

Информационният център за психично здраве има капацитет да предоставя специализирани услуги за 90 човека на месец, сред които потребители, роднини, и близки на хора с психична болест.

Повече за информационния център, четете тук.

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: