База данни със съществуващи психично-здравни услуги в гр. София

Настоящата база данни със съществуващи психично-здравни услуги на територията на гр. София е създадена в рамките на проект „Отворени умове”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и се реализира от сдружение „Общество Адаптация”, в партньорство с Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София”.

Информацията е актуална към януари 2015г.

Организирането на разпръснатата информация на едно място дава ясна представа за състоянието на психично-здравната помощ, видовете предлагани услуги и тяхното разпределение, както и за броя и квалификацията на специалистите, работещи в областта на психичното здраве в гр. София.

Базата данни е предназначена за потребителите на услуги, за професионалистите и за различните здравни, социални и общински структури и може да бъде изтеглена от тук.Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: