Липсващото звено

Липсващото звено - насърчаване на социалното включване на уязвими групи посредством въвличането им в ролята на експерти

Обща информация за проекта

Въведение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия, по програмата за продължаващо обучение "Леонардо да Винчи" – трансфер на иновации в периода 1 септември 2009 – 31 август 2011г.

„Липсващото звено” се реализира в сътрудничество от 4 европейски партньори с опит в психиатрията и психичното здраве и три организации, работещи в сферата на бедността и емигрантството. Координатор на проекта е: NFP De Link (Белгия).


Организации с опит в психичното здраве и психиатрията:
-    FOKUS, Bremen – Germany
-    IGPB, Amsterdam – The Netherlands
-    Fontys Hogeschool, Eindhoven – The Netherlands
-    GIP, Sofia - Bulgaria

Партньори, работещи с проблемите на бедността, емигрантството и ромското население 
-    De Link, Flanders – Belgium
-    Moinho, Lisbon – Portugal
-    BSZF, Budapest- Hungary

Целта на проекта е да изследва как включването на експерти от опит може да подобри социалното включване на социално изключени групи население. С оглед на това, се предвижда разработването на инструменти за повишаване на нивото на обучение и заетост на експерти от опит.

Интернет страница на проекта; www.themissinglinkeurope.eu

1.  Какво е “експерт от опит” (ЕЕ) в контекста на проекта

„Експерти от опит” са лица, придобили познания и експертиза посредством лични преживявания  и опит в социалното изключване. Те притежават знание, получено  чрез  съприкосновението си със системите на социална грижа и здравеопазване, както и по отношение на справянето с изключването, стреса, бедността и т.н. Това знание трябва да бъде разглеждано като алтернативно и равнопоставено на академичното знание.

Защо са нужни „експерти от опит”

Концепцията за т.нар. „експерти от опит” се появява в отговор на липсващото звено. Липсващо звено, от една страна, между политиците или помагащите професионалисти - доставчици на услуги, с които уязвимите групи хора се сблъскват и, от друга страна, самите уязвими лица. Именно тази липсваща връзка е част от причините за съществуването на социално изключване. Нашето виждане е, че експертите по образование - получили квалификация вследствие специализирано обучение биха могли успешно да си сътрудничат с експертите от опит и в този смисъл да имат взаимно допълващи се функции.

Ключовият елемент се състои във фундаменталната разлика в позициите на отхвърления от обществото човек, принуден да живее дълго в социална изолация и на отговорни за формиране на политиките организации или участници, които не са запознати с тази реалност. Последните не познават суровата действителност на живота в изолация във всичките му аспекти и по-конкретно с чувството на срам и унижение поради факта, че изключените от обществото нямат контрол върху собственото си съществуване. Другият аспект е необходимостта от промяна на гледната точка за начина на живот или за девиантното поведение, което понякога е верен отговор на погрешна потребност.

Третият елемент е специфичното знание на експертите от опит. Този вид познание показва нуждата във всички обществени области от включване на хора, които могат да разчитат на собствения си опит от социалното изключване и изолацията, които разбират логиката на стратегиите за оцеляване, които са развили и които могат да предадат тази логика на други лица.

Експертите от опит са се доказали като необходимо свързващо звено във всички сектори, с които изключените се сблъскват и които всъщност покриват всички житейски области: образование, правосъдие, здравеопазване, благосъстояние, грижа за детето, култура, жилищни и социални услуги. Приносът на експертите от опит за формирането на политики също е необходим във всички тези сфери на живота, както и на всички управленски нива. Приносът на експертите от опит е равнопоставен на този на експертите по образование – те трябва да се разглеждат в сътрудничество, на едно и също ниво. И тук идва въпросът как да се случи това на практика.

2. Потребност от обучение.

Хората, които живеят в социална изолация, имат опит в това. Но, за да могат успешно да приложат личните си преживявания по смислен начин, те се нуждаят от обучение.

Обучените „експерти от опит” в социалната изолация са хора, които лично са преживели изолация, успели са да се справят с травматичните си преживявания и дори да разширят перспективата си, достигайки едно по-високо ниво. Те са придобили нагласи, умения и знание посредством обучение, за да могат да приложат развития си опит професионално във всички области на борбата със социалното изключване.

Техните роли и функции трябва да бъдат подкрепени чрез обучение: лицата, живеещи в изолация трябва да придобият необходимото самопознание, нагласа и умения, за да могат да работят в ролята на експерти от опит и да изпълняват изискваните функции. Обучението трябва да отдели достатъчно време на нужния процес за справяне със собствения болезнен опит с изолацията от страна на обучаемите чрез анализ на тяхната лична житейска история. Така, учениците получават възможност да отразят и подложат на тест своята собствена история и решения. Още повече, имат възможност да споделят преживяванията си, да се поучат от тези на другите и да развият едно по-широко знание. Това им позволява да превърнат индивидуалния си опит в по-общи заключения и подходи за подкрепа на останалите да открият собствени разрешения.

3. Експертите от опит днес.

Експертите от опит днес имат важна роля при подпомагане на включването в обществото на различни маргинализирани групи. Социалното изключване е проблем за хората, живеещи в бедност, за хората с психични проблеми или психиатрично минало, със зависимост към различни вещества, както и за имигрантските общности. То е проблем и за всяко едно същество, което иска да бъде общество на всеобщо благополучие.

В настоящия проект ние изхождаме от убеждението, че членовете на тези групи могат да подпомогнат по различни начини и в професионални позиции социалното включване на лица с техните проблеми. Създаването на работни места за експерти от опит като интеграционни работници ще увеличи шансовете им за включване и ще подобри начините за участие на хората от различните уязвими групи в обществото. Експерт от опит, работещ като „интеграционен работник”, се нуждае от специално обучение за това, както и от специална длъжностна характеристика. Организациите, където могат да работят, ще се нуждаят от организационни и културни промени. Наемането на експерти от опит ще увеличи заетостта сред групите, които традиционно срещат много затруднения при намирането на работа.

В някои страни вече има курсове и обучителни програми за тези експерти. Например, програмата на De Link в Белгия, de TOED в Холандия и програмата EX-IN в Германия, както и отделни програми в Португалия и Унгария.

В тези държави експертите от опит работят на различни платени и неплатени позиции по професионален начин. Формулират се и се разработват позиции и длъжностни характеристики. Много социални, образователни и здравни услуги са заинтересовани да ги назначават. По-нататъшното развитие на тези професии е приоритет и има спешна нужда тези експерти от опит да получат възможност да предадат знанието си в обучителни програми и училища. Тази програма е развита, за да реализира тази цел, за да подкрепи описаните нововъведения, да ги заздрави, разшири и увеличи.

4. Програмата „Липсващото звено”

Проектът съдържа четири части: подготовка, обучение, трудова заетост и оценка на резултатите. Целите произтичат от нуждите и разбиранията на всички партньори.

•    Подготвителна част: описание на дефиницията за Експерти от опит и социалното включване, обучителни програми, профил на работата – длъжностна характеристика, както и на позициите и местата, където могат да работят, нивото и позицията им на работното място. Това следва да бъде описано на най-високия общ фактор от всички партньорски проекти.

•    Обучението

В тази част ще разработим 4 продукта.

-    Ще разработим обучителни програми за обучители за експертите от опит, за експертите по образование и за тандемите.

-     Ще разработим инструмент с "примери на работа в тандем" в реални работни условия. Този инструмент има две цели – да стимулира размисъл у членовете на тандема за ефекта на техните интервенции върху развитието на социално изключените хора, както и за взаимно допълващите се роли на експертите от опит и експертите по образование в рамките на тандема. Също така, ни дава познания за комплементарността на двете функции.

-    Работата върху житейските истории на експертите от опит е съществен елемент в процеса на научаване. Ще разработим инструмент за подобряване на обучителния процес посредством житейски истории, който ще послужи на учениците и като инструмент за самооценка, така че да могат сами да проследяват собствения си растеж и овластяване.

-    Обучаемите и тандемите ще споделят опит и преживявания. Затова ще разработим програми за обмен между партньорите.

•    Заетост
В тази част ще разработим 3 продукта.

 - Ще създадем методология за работа с работодателите, която се състои от различни стъпки и дейности: описване на метода, формулиране на основните насоки, тестване с нов работодател и оценка.

-    Ще потърсим и опишем предпоставките на организационно ниво и необходимите организационни промени за назначаване на експерти от опит.  

-    Ще създадем програми за практически инструктаж на работното място за експерти от опит в сферата на управлението на човешки ресурси.

    Оценка
Ще разработим специални изследователски инструменти за описване на резултатите за оценка на обучителната програма, на практическия инструктаж на работното място и на ефектите върху социалното включване. Ще опишем основата, фундамента на предлагания подход и знанието, на което той се основава.

 

Проектът се осъществява от "Глобална инициатива в психиатрията - София" с финансовото съдействие на програма ФАР и в партньорство с: